Regulamin SCOUT SPORT dot. bezpiecznego korzystania z obiektu i sprzętu . Stan na dzień 12.02.2020r.

                                                                                    Regulamin

             bezpiecznego  korzystania z obiektu  SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń.

 

 1. Korzystanie z obiektu jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

 

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17czerwca2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.2);

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz.1133);

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa wart.41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ;

8) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających.

 1. Okoliczności, o których mowa w pkt 1 ppkt 1–7 niniejszego Regulaminu , potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski  i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.
 2. Każdy klient SCOUT SPORT przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do zapoznania  się z przedmiotowym regulaminem
  o bezpiecznym korzystaniu klienta z obiektu SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń.
 3. Każdy klient przed wejściem na obiekt zobowiązany jest wylegitymować się pracownikom Recepcji obiektu dokumentem opisanym w pkt 2 regulaminu, uprawniającym do korzystania z obiektu – dotyczy osób wymienionych w pkt 1 , ppkt 1-7. Dokument ten należy posiadać każdorazowo podczas pobytu na obiekcie.
 4. Każdy klient przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do złożenia w Recepcji obiektu pisemnego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów o których mowa w pkt 1 ppkt 1-7.  Oświadczenia przechowywane są w Recepcji obiektu .
 5. Zabrania się korzystania z usług SCOUT SPORT klientom jeżeli:

6.1  Zaobserwowali oni   u  siebie objawy choroby zakaźnej,

6.2  Objęci są kwarantanną lub izolacją

6.3  W ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną  lub chorą na COVID-19.

 1. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
 2. Wejście na obiekt wyłącznie w maseczce , trening można przeprowadzić bez maseczki.
 3. Przed każdą salą do ćwiczeń znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób mogących ćwiczyć  na poszczególnych salach – klient winien się dostosować do maksymalnej liczy osób na Sali. Trener/ instruktor może polecić opuszczenie Sali klientowi w przypadku przekroczenia limitu osób na Sali.
 4. Na obiekcie SCOUT SPORT dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach  1 osoba  na 10 m².
 5. Osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość, proszone są o rozważenie decyzji o korzystaniu. z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych ( godziny dopołudniowe ), bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z centrum SCOUT SPORT  do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 6. Na obiekcie umieszczenie są infografiki/ plakaty w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych  bezpieczeństwa sanitarnego w SCOUT SPORT( przedmiotowa informacja  zamieszczona została  na stronie internetowej SCOUT SPORT- zakładka Aktualności ).
 7. Klient zobowiązany jest do utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientem i pracownikiem obiektu.
 8. Zabrania się przestawiania rozstawionych sprzętów do ćwiczeń  na odległość poniżej 1,5 m. Dopuszcza się  używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie , jeżeli nie ma zachowanej odległości 1,5 m  – nadzór sprawuje personel klubu.
 9. Wyznacza się przerwę techniczną  w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń na godzinę 13.00 – 14.00.  Przerwa obowiązuje w dni robocze , soboty i niedziele oraz w święta . Obiekt zostaje wówczas wyłączony z użytkowania. Klient bezwzględnie zobowiązany jest  opuścić obiekt do godz. 13.00 , uruchomienie obiektu następuje o godz. 14.00.
 10. Obiekt zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego.
 11. Zapewnia się, w miarę możliwości, stałe wietrzenia wszystkich pomieszczeń obiektu SCOUT SPORT; Obiekt SCOUT SPORT wyposażony jest  w  system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywane zostają  zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu.
 12. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 13. Preparaty do dezynfekcji znajdują się przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.
 14. Klient dezynfekuje każde urządzenie po jego użyciu po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty, gumy do ćwiczeń.
 15. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta – w szatniach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji aby klient mógł zrobić to osobiście.
 16. Dezynfekcje toalet przeprowadzane są nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); Ograniczenia dot. liczby osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
 17. Ze Ściany wspinaczkowej mogą korzystać wyłącznie osoby wymienione w pkt 1 ppkt 1-7  Regulaminu . Dodatkowo dla ściany wspinaczkowej wprowadza się:
 • Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości między osobami wspinającymi się po powierzchni ściany wspinaczkowej.
 • Nakaz dezynfekcji wypożyczanego i przekazywanego osobistego sprzętu wspinaczkowego tj. (buty, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) przed każdą sesją wspinaczkową.
 • Zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej.
 • Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji, w tym prowadzenia wypożyczalni magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie.
 1. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem  

                                                                                                                                                                                                                                                                               PREZES ZARZĄDU HOTEL SCOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                              AGNIESZKA NOWAK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Podpis na oryginale

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij