Regulamin bezpiecznego korzystania z obiektu SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń . Aktualizacja na dzień 09.10.2020r.

                                                                                                        Regulamin

                                     bezpiecznego  korzystania  z obiektu  SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń;

            W oparciu o wytyczne   Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce,  Prezes Zarządu „Hotel SCOUT „ wprowadza z dniem 10.10.2020  zasady funkcjonowania obiektu SCOUT SPORT będące jednocześnie załącznikiem do Regulaminu obiektu SCOUT SPORT

 1. Każdy klient SCOUT SPORT przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do zapoznania  się z przedmiotowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.

 

 1. Zabrania się korzystania z usług SCOUT SPORT klientom jeżeli :
  • Zaobserwowali oni u  siebie objawy choroby zakaźnej,
  • Objęci są kwarantanną lub izolacją,
  • W ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 

 1. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.

 

 1. Wejście na obiekt wyłącznie w maseczce , trening można przeprowadzić bez maseczki.

 

 1. Przed każdą salą do ćwiczeń znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób mogących  ćwiczyć  na siłowni /w salach fitness – klient winien się dostosować do maksymalnej liczy osób na Sali ; trener/ instruktor może polecić opuszczenie Sali klientowi w przypadku przekroczenia limitu osób na Sali .

 

 1. Na obiekcie SCOUT SPORT dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach  1 osoba  na  7  m2 .

 

 1. Osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość, proszone są o rozważenie decyzji o korzystaniu
  z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych ( godziny dopołudniowe ), bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z centrum SCOUT SPORT  do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;

 

 1. Na obiekcie umieszczenie są infografiki / plakaty w widocznych  miejscach dot. zachowania określonych wytycznych  bezpieczeństwa sanitarnego w SCOUT SPORT( przedmiotowa  informacja  zamieszczona została  na stronie internetowej SCOUT SPORT ) ;

 

 1. Klient zobowiązany jest do utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientem i pracownikiem obiektu.

 

 1. Zabrania się przestawiania rozstawionych sprzętów do ćwiczeń  na odległość poniżej1,5 m.  Dopuszcza się  używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie , jeżeli nie ma zachowanej odległości 1,5 m  – nadzór sprawuje personel klubu;

 

 1. Wyznacza się przerwę techniczną  w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń na godzinę 13.00 – 14.00 . Obiekt zostaje wówczas wyłączony z użytkowania .

 

 1. Zapewnia się , w miarę możliwości, stałe wietrzenia wszystkich pomieszczeń obiektu SCOUT SPORT ; Obiekt SCOUT SPORT wyposażony jest  w  system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywane zostają  zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu.

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.

 

 1. Preparaty do dezynfekcji znajdują się przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.

 

 1. Klient dezynfekuje każde urządzenie po jego użyciu po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty, gumy do ćwiczeń.

 

 1. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta – w szatniach znajdują się pojemniki  z płynem do dezynfekcji aby  klient mógł zrobić to osobiście.

 

 1. Dezynfekcje toalet przeprowadzane są nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu ( w dni robocze od godz. 16  );  Ograniczenia dot. liczby osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na  2 kabiny/toalety.

 

 1. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym .

                                                                                                                                                                                                                      PREZES ZARZĄDU HOTEL SCOUT                                                                                                                                                                                                                                                   AGNIESZKA NOWAK

                                                                                                                                                                                                                                         Podpis na oryginale

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij