WAKACJADA – Półkolonie na sportowo !

☀️🌴WAKACYJNA MEGA PAKA PROMOCJI 🌴☀️
👉 Wakacjada dla rodziny – wykupując Wakacjadę dla dzieci korzystasz z KARNETU FIT/FIGHT OPEN 💥GRATIS 💥
(w tych samych dniach co trwa Wakacjada Twojej pociechy)
👉 50 % zniżki na squash i tenis
( wyrabiając wyłącznie kartę za 10 zł ) . –
👉 W weekend po zakończonym turnusie ( do wyboru sobota lub niedziela ) 1h kręgli🎳 za FREE 🔖 ( w godz od 12- 16.00) lub wrotkarnia dla całej rodziny na cały dzień. 👉 7 dni GRATIS do aktywnego karnetu ➡️ jeśli Twoje dziecko idzie na Wakacjadę 😍
👉 Przy wykupieniu drugiego i kolejnego turnusu 20% zniżki.
👉 Rabat 50 zł dla dzieci naszych klubowiczów ( na wszystkie turnusy)
👉10% na każdy posiłek za okazaniem ważnego karnetu ( poza alkoholem )

Tylu promocji jeszcze nie było 💪

Spełniają normy bezpieczeństwa związane z COVID-19. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka!

W programie:
Kręgle, wrotki, tenis, squash, wspinaczka, zumba, mini fight club, wycieczki plenerowe i wiele innych atrakcji!

📣Terminy turnusów 📣
29.06 – 03.07
06.07- 10.07
13.07- 17.07
20.07 – 24.07
27.07 – 31.07
03.08 – 07.08
10.08 – 14.08
17.08 – 21.08

Program sportowo-rozrywkowy obejmuje:
👉 Nauka gry w tenisa, squasha i badmintona
👉 Mini Fight Club
👉 Ścianka wspinaczkowa
👉 Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe
👉 ZUMBA
👉 Kręgle i wrotki
👉 Zabawy i wycieczki plenerowe
👉 Konkursy i wiele innych atrakcji

KOSZT
👉 499 zł
Cena obejmuje:
 program sportowo-rozrywkowy
 obiad, drugie śniadanie i napoje
opiekę od 7:00 do 16:00

Gwarantujemy moc wrażeń i zero nudy, a wszystko to, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów. Każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem, a półkolonie zgłoszone są do Kuratorium Oświaty i spełniają normy bezpieczeństwa związane z COVID-19. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo Twojego dziecka!

Zapisy i informacje dostępne są w recepcji Scout Sport, pod telefonem ☎️ 605 544 363 lub 734 472 305
oraz mailowo 📧info@scout.p

 

 

Regulamin

 bezpiecznego  korzystania  z obiektu  SCOUT SPORT podczas półkolonii ;

  W oparciu o wytyczne   Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie  epidemii SARS-CoV-2 w Polsce,  Prezes Zarządu „Hotel SCOUT „ wprowadza z dniem 25.06.2020  zasady funkcjonowania obiektu SCOUT SPORT będące jednocześnie załącznikiem do  Regulaminu półkolonii .

 

Część I

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):

 

 1. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom /prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku poprzez zamieszczenie go na stornie internetowej SCOUT SPORT oraz poprzez zapoznanie rodziców / prawnych opiekunów podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego . Fakt zapoznania się przez rodzica zostaje odnotowany na liście obecności danego turnusu .
 2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur przed rozpoczęciem turnusu . Szkolenie realizowane jest na min 3 dni przed rozpoczęciem turnusu . Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowany jest w formie protokołu .
 3. Grupa uczestników wypoczynku liczy do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
 4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 5. Organizator zapewnia :

 

–           dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar
temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku –  termometr w dyspozycji kierownika wypoczynku .

–           Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie  uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby – sala VIP Hotelu SCOUT .

–           niezwłoczne powiadomienie SOR  w  przypadku zdarzenia z udziałem  uczestnika wypoczynku celem udzielenia pomocy medycznej oraz                        rodziców lub opiekunów prawnych   .

                       

 1. Na obiekcie ogranicza  się  przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego             minimum (z             zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa,    stosowanie      rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko     osób    zdrowych).

 

Część II.  Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Osoby te składają stosowne oświadczenie na ta okoliczność .
 2. Organizator przygotowuje i zapoznaje kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. 3. Na obiekcie w miejscu przyjmowania dzieci – Kręgielnia – umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku

– kontakt telefoniczny uzgodniony przy podpisaniu Umowy. Komunikacja w linii           kierownik wypoczynku  – rodzic np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia      lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

 1. Organizator zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami
  w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie
  ( lista rezerwowa kardy  ) .
 2. Kierownik półkolonii codziennie dokonuje osobiście sprawdzenia sal i innych    pomieszczeń z których korzystać będą uczestnicy .

 

Część III.  Realizacja programu:

 1. Program wypoczynku realizowany jest  w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej
  okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony z użyciem
  detergentu lub innych środków dezynfekujących.

 

Część IV .  Uczestnicy wypoczynku

 

 1. Do uczestnictwa w wypoczynku dzieci na półkoloniach „ Wakacjada 2020 „ dopuszcza się wyłącznie dzieci zdrowe , co w  dniu  rozpoczęcia półkolonii  i stawiennictwa w SCOUT SPORT ,  rodzice dziecka poświadczają w pisemnym „Oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną„ .

W kolejnych dniach każdorazowo , podczas przekazywania dzieci pod opiekę  wychowawcy , rodzic potwierdza stan zdrowia poprzez złożenie podpisu na         liście    obecności dziecka .

 1. Rodzice potwierdzają , iż dzieci nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 2. Organizator przeprowadza udokumentowane szkolenie dla wychowawców i trenerów/instruktorów , którzy  będą brali udział w wypoczynku dzieci
  w zakresie       dostosowania się do  wytycznych i regulaminów uczestnictwa       związanych z zachowaniem dystansu          społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem         wzmożonych zasad             higieny.
 • Wychowawcy omówią zasady higieny oraz przestrzegania dystansu społecznego z uczestnikami półkolonii podczas pierwszego dnia turnusu .

 

Część V .  Obowiązki rodzice/prawnych opiekunów uczestników wypoczynku :

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację. Kontakt znajduje się w bezpośredniej dyspozycji Kierownika półkolonii .
 2. Rodzice/opiekun prawny zobowiązany jest do  niezwłocznego – do  2  godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). \
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 5. Rodzice /opiekun prawny zaopatruje uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Zaleca się posiadanie przez dzieci własnych artykułów papierniczych i przyborów piśmiennych ( kredki , ołówki , kolorowy papier , nożyczki ) w opisanych z imienia i nazwiska workach.

 

Część VI.  Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku

 

Warunki zakwaterowania:

 1. Wypoczynek organizowany jest w obiekcie SCOUT SPORT spełniającym warunki bezpieczeństwa .
 2. Wypoczynek dzieci zorganizowany jest w specjalnej strefie SCOUT SPORT przeznaczonej tylko dla wypoczynku dzieci zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku, a mianowicie :

–           strefę dziecka na obiekcie siłownia  – strefa odgrodzona uniemożliwiająca korzystanie przez osoby postronne ;

–           antresola Kręgielni, sale i hale SCOUT SPORT w ramach bloków sportowych

 1. Organizator zapewnia infrastrukturę obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w            szczególności choroby zakaźnej – Punkt Izolacyjny wyznaczony  w Sali  VIP Hotelu SCOUT
 2. Liczba uczestników przebywających w obiekcie zapewnia możliwość utrzymania dystansu społecznego  podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.

 

 1. Dystans społeczny obowiązuje także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.

Na potrzeby półkolonii przeznacza się pion sanitarny usytuowany na Kręgielni .

Nadzór na uczestnikami w tym zakresie sprawuje wychowawca .

 

 1. Pomieszczenia w których przebywają dzieci oraz na których prowadzone są   zajęcia poddany jest codziennemu dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji          powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 2. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku ( w przypadku braku zapewnienia ze         strony rodziców/ prawnych opiekunów ).

 

 1. Organizator zaopatruje osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego   nie       zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności       zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci             nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.

 

 1. Organizator przed rozpoczęciem wypoczynku przeprowadza szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy     zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w     celu     przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność,    kondycję fizyczną,             racjonalne odżywianie).
 2. Organizator zapewnia pracownikom  i uczestnikom  wypoczynku  dostęp do            miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą – toaleta Kręgielnia .
 3. Organizator wymaga od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
 4. Dozowniki z płynem odkażającym ustawione są przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 5. Organizator zapewnia regularne napełnianie dozowników .
 6. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznaczona zostanie  osoba do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze     wypoczynku.

 

Wyżywienie:

 

 1. Organizacja punktu zbiorowego żywienia zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Przy stoliku  siedzą uczestnicy jednej grupy wychowawczej  stosując wytyczne dla gastronomii.
 2. Nadzór nad tym sprawuje wychowawca któremu podlega grupa.
 3. Punkt zbiorowego żywienia wyznacza się w zależności od liczebności uczestników na turnusie  na Sali bankietowej „ C” Hotelu SCOUT  lub na innej sali na obiekcie spełniającej  warunki gastronomiczne .

W zależności od liczebności turnusu posiłki wydawane będą jednorazowo ( do 50 posiłków) lub  zmianowo ( powyżej 50 posiłków) . W przypadku wydawania zmianowego   po każdej grupie następuje dezynfekcja  blatów stołów i poręczy krzeseł.

 1. Organizator zapewnia bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.     
 2. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które niemiały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
 3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 5. Przybory sportowe i programowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 6. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 7. Organizacja zajęć uniemożliwia  bezpośrednie kontaktowanie się grup.

 

Higiena:

 

 1. Kadra i uczestnicy regularnie myją  ręce wodą z mydłem.
 2. Codzienne prowadzone są prace porządkowe wymagające dodatkowej dezynfekcji

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

 1. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

 

Część VII . Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

 

 1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z rodzicami / opiekunem prawnym , ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

 

 1. Organizator wskazał pomieszczenie sala VIP Hotel SCOUT jako  miejsce, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie korona wirusem.  Pomieszczenie każdorazowo po jego wykorzystaniu podlega dezynfekcji.  Uczestnik wypoczynku pozostaje pod opieką pracownika Hotel SCOUT do czasu przekazania rodzicom / opiekunom prawnym lub służbom medycznym

 

 1. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 

 1. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, przed rozpoczęciem turnusu zostanie poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 1. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

 

Część VIII. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 

 1. Organizator w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia korona wirusem ustala listę osób obecnych na obiekcie w tym samym czasie co osoba z zewnątrz
 2. Organizator zapewnia dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz.

 

 

PREZES ZARZĄDU HOTEL SCOUT

           

                                                                                   AGNIESZKA NOWAK

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij