Otwieramy obiekt 05.05.2021

Od dnia 05.05.2021 zapraszamy ponownie na obiekt sportowo- rekreacyjny  SCOUT SPORT. Przed wejściem na obiekt prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem korzystania z obiektu sportowego SCOUT SPORT .
W związku z zagrożeniami wynikającymi z COVID 19 do dnia 29.05 wstrzymane są zajęcia grupowe . Jesteś członkiem kadry narodowej, posiadasz licencję zawodowego zawodnika, dalej możesz korzystać z naszego obiektu sportowego .

Poniżej Regulamin obiektu sportowego SCOUT SPORT.

                                                                                     Częstochowa dnia 03.05.2021r

                                                                      Regulamin

                    bezpiecznego korzystania z obiektu sportowo – rekreacyjnego

                                        SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń.

                

      Na podstawie ROZPORZĄDZANIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( z późniejszymi zmianami ) z dniem 05.05.2021r wprowadzam niniejszy regulamin bezpiecznego korzystania z obiektu sportowo- rekreacyjnego Scout Sport oraz sprzętu do ćwiczeń:

 1. Korzystanie z obiektu sportowo – rekreacyjnego SCOUT SPORT jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku :
 • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651 / 2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107i108Traktatu (Dz.Urz.UEL187z26.06.2014,str.1, z późn. zm.3))
 • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z2020r.poz.1133),
 • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie,
 • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 • zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18.roku życia, przy czym w obiekcie  może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.
 1. Okoliczności, o których mowa w pkt 1 Regulaminu potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
 2. Każdy klient przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do  zapoznania  się z przedmiotowym regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z obiektu sportowo – rekreacyjnego SCOUT SPORT oraz sprzętu do ćwiczeń.
 3. Każdy klient przed wejściem na obiekt zobowiązany jest wylegitymować się pracownikom Recepcji obiektu dokumentem opisanym w pkt. 2 Regulaminu, uprawniającym do korzystania z obiektu. Dokument ten należy posiadać każdorazowo podczas pobytu na obiekcie.
 4. Każdy klient przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do złożenia w Recepcji obiektu pisemnego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów o których mowa w pkt 2. Regulaminu .  Oświadczenia przechowywane są w Recepcji obiektu .
 5. Zabrania się korzystania z usług SCOUT SPORT klientom jeżeli:

6.1  Zaobserwowali oni u siebie objawy choroby zakaźnej,

6.2  Objęci są kwarantanną lub izolacją

6.3  W ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

7.   Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.

8. Wejście na obiekt wyłącznie w maseczce, trening można przeprowadzić bez maseczki dot. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.

9. Na obiekcie umieszczenie są infografiki/ plakaty w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych  bezpieczeństwa sanitarnego w SCOUT SPORT( przedmiotowa informacja  zamieszczona została  na stronie internetowej SCOUT SPORT- zakładka Aktualności ).

10. Klient zobowiązany jest do utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientem i pracownikiem obiektu.

11. Zabrania się przestawiania rozstawionych sprzętów do ćwiczeń  na odległość poniżej 1,5 m. Dopuszcza się  używanie co drugiej maszyny w tym samym momencie , jeżeli nie ma zachowanej odległości 1,5 m  – nadzór sprawuje personel klubu.

12. Wyznacza się przerwę techniczną  w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń na godzinę 13.00 – 14.00.  Przerwa obowiązuje w dni robocze , soboty i niedziele oraz w święta . Obiekt zostaje wówczas wyłączony z użytkowania. Klient bezwzględnie zobowiązany jest  opuścić obiekt do godz. 13.00 , uruchomienie obiektu następuje o godz. 14.00.

13. Obiekt zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego.

14. Zajęcia sportowe prowadzone będą zgodnie z harmonogramem na salach fitness , cross, ściana wspinaczkowa wyłącznie dla w/w grupy zawodników. Do dnia 29.05.2021 zajęcia na salach fitness , cross zostają wstrzymane .

15. Zapewnia się, w miarę możliwości, stałe wietrzenia wszystkich pomieszczeń obiektu sportowo – rekreacyjnego SCOUT SPORT; Obiekt SCOUT SPORT wyposażony jest  w  system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej – utrzymywane zostają  zasady w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego – atmosferycznego odpowiednio uzdatnionego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu.

16. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

17. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.

18. Preparaty do dezynfekcji znajdują się przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.

19. Klient dezynfekuje każde urządzenie po jego użyciu po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty, gumy do ćwiczeń.

20. Klient zobowiązany jest do dezynfekowania po sobie szafek na ubranie przed i po korzystaniu – w szatniach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji.

21. Dezynfekcja toalet przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16). Ograniczenia dot. liczby osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety. Dezynfekcja szatani na obiekcie przeprowadzana jest podczas przerwy technicznej w ciągu dnia.

22.Sauna na obiekcie zgodnie z przepisami wyłączona z użytku.

23. Ze Ściany wspinaczkowej mogą korzystać wyłącznie osoby wymienione w pkt. 1 niniejszego Regulaminu . Dodatkowo dla ściany wspinaczkowej wprowadza się:

 • Zachowanie minimalnej 1,5 metrowej odległości między osobami wspinającymi się po powierzchni ściany wspinaczkowej.
 • Nakaz dezynfekcji wypożyczanego i przekazywanego osobistego sprzętu wspinaczkowego tj. (buty, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) przed każdą sesją wspinaczkową.  Do dnia 29.05 działalność wypożyczalni jest wstrzymana.
 • Zakaz wymieniania się sprzętem osobistym tj. (buty wspinaczkowe, uprząż, przyrząd do asekuracji, kask) pomiędzy osobami w ramach jednej sesji wspinaczkowej.
 • Zakaz używania na obiektach wspinaczkowych wspólnej magnezji, w tym prowadzenia wypożyczalni magnezji. Zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie.

24. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem  

                                                                                     Prezes Zarządu Hotel SCOUT                                                                                                                                                                                                                                                  AGNIESZKA NOWAK

                                                                                              podpis na oryginale

 

Kliknij na mapę, aby ją aktywować

HOTEL SCOUT

Scout Hotel

RESTAURACJA
PRÓŻNA KACZKA

Restauracja Próżna Kaczka
Sport Scout informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij